De Bijbel zegt 'Nee' tegen Talking to the Dead

Oud en Nieuw Testament Perspectieven op Talking to the Dead

Bestaat er zoiets als een zesde zintuig? Is het mogelijk om te communiceren met de geestenwereld? Populaire televisieprogramma's zoals Ghost Hunters , Ghost Adventures en Paranormal Witness lijken allemaal te suggereren dat communiceren met geesten best mogelijk is. Maar wat zegt de Bijbel over praten met de doden?

Perspectieven uit het Oude Testament

Het Oude Testament waarschuwt in verschillende gevallen voor het raadplegen van mediums en helderzienden.

Hier zijn vijf passages die een duidelijk beeld geven van Gods gezichtspunt. In het eerste leren we dat gelovigen worden bezoedeld door zich tot geesten te wenden:

'Wendt u niet tot mediums of zoek spiritisten, want u zult door hen worden verontreinigd. Ik ben de HEER, uw God. ' (Leviticus 19:31, NBG)

Spreken tegen de doden was een misdrijf dat bestraft kon worden met steniging volgens de oudtestamentische wet :

"Mannen en vrouwen onder jullie die zich als mediums of paranormaal begaafden gedragen, moeten door steniging ter dood gebracht worden. Zij maken zich schuldig aan een kapitaalovertreding." (Leviticus 20:27, NLT)

God vindt het praten met de doden een verwerpelijke praktijk. Hij roept zijn mensen om onberispelijk te zijn:

"Laat niemand onder u zijn die ... waarzeggerij of tovenarij beoefent, interpreteert omens, zich bezighoudt met hekserij, of spreuken spreidt, of die een medium of spiritist is of die de doden raadpleegt. Iedereen die deze dingen doet is verwerpelijk voor de HERE, en vanwege deze verfoeilijke praktijken zal de HERE, uw God, die natiën voor u verdrijven. U moet onberispelijk zijn voor de HERE, uw God. " (Deuteronomium 18: 10-13, NBG)

Het raadplegen van de doden was een ernstige zonde die koning Saul zijn leven kostte:

Saul stierf omdat hij de HERE ontrouw was; hij hield het woord des HEREN niet aan en raadpleegde zelfs een medium voor leiding en deed geen navraag bij de HERE. De HERE bracht hem ter dood en maakte het koninkrijk over aan David, de zoon van Isaï. (1 Chronicles 10: 13-14, NIV)

Koning Manasse heeft Gods toorn geprovoceerd door tovenarij en consultatiemediums te beoefenen:

Hij [King Manasse] offerde zijn zonen in het vuur in de Vallei van Ben Hinnom, beoefende tovenarij, waarzeggerij en hekserij en raadpleegde mediums en spiritisten. Hij deed veel kwaad in de ogen van de HEERE, hem tot toorn opwekkend. (2 Chronicles 33: 6, NIV)

Nieuwe Testament-visies

Het Nieuwe Testament openbaart dat de Heilige Geest , niet geesten van de doden, onze leraar en gids zal zijn:

"Maar de Raadsman, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alle dingen leren en zal u herinneren aan alles wat ik u heb gezegd." (John 14:26, NIV)

[Jezus sprak] "Wanneer de Raadgever komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal hij van mij getuigen." (Johannes 15:26, NBG)

"Maar wanneer hij, de Geest der waarheid, komt, zal hij u in alle waarheid leiden, hij zal niet alleen spreken, hij zal alleen spreken wat hij hoort, en hij zal u vertellen wat nog moet komen." (John 16:13, NIV)

Geestelijke leiding komt alleen van God

De Bijbel leert dat geestelijke leiding alleen van God moet worden gezocht door Jezus Christus en de Heilige Geest. Hij heeft alles wat we nodig hebben voor dit leven in zijn Heilige Woord voorzien:

Als we Jezus beter kennen, geeft zijn goddelijke kracht ons alles wat we nodig hebben om een goddelijk leven te leiden . Hij heeft ons geroepen om zijn eigen glorie en goedheid te ontvangen! (2 Peter 1: 3, (NLT)

De hele Schrift is door God geïnspireerd en is nuttig om ons te leren wat waar is en om ons te laten beseffen wat er mis is in ons leven. Het maakt ons recht en leert ons om te doen wat goed is. Het is Gods manier om ons op elke manier voor te bereiden, volledig toegerust voor alle goede dingen die God van ons verwacht. (2 Timotheüs 3: 16-17, NLT)

Jezus is de enige bemiddelaar die we nodig hebben tussen deze wereld en de komende wereld:

Want er is slechts één God en één Middelaar die God en mensen kan verzoenen. Hij is de man Christus Jezus . (1 Timotheüs 2: 5, NLT)

Dat is waarom we een grote Hogepriester hebben die naar de hemel is gegaan, Jezus, de Zoon van God. Laten we ons aan hem vastklampen en nooit ophouden hem te vertrouwen. (Hebreeën 4:14, NLT)

Onze God is een levende God. Gelovigen hebben geen reden om de doden te zoeken:

Wanneer mannen je vertellen om mediums en spiritisten te raadplegen, die fluisteren en mompelen, zou een volk dan niet naar hun God moeten vragen? Waarom de doden raadplegen namens de levenden? (Jesaja 8:19, NBG)

Bedrieglijke geesten, demonische krachten, engelen van licht, vervalsingen voor de waarheid

Sommige gelovigen vragen zich af of psychische ervaringen van praten met de doden echt zijn. De Bijbel ondersteunt de realiteit van deze gebeurtenissen, maar niet het idee om met dode mensen te praten. Integendeel, deze ervaringen worden geassocieerd met bedriegende geesten, demonen , engelen van licht en vervalsingen voor de ware Geest van God:

De Geest zegt duidelijk dat in latere tijden sommigen het geloof zullen verlaten en bedrieglijke geesten en dingen volgen die door demonen worden onderwezen. (1 Timotheüs 4: 1, NBG)

Wat ik zeg is dat deze offers worden aangeboden aan demonen, niet aan God. En ik wil niet dat een van jullie partners met demonen is. Je kunt ook niet drinken uit de beker van de Heer en uit de beker van demonen. Je kunt niet eten aan de Lord's Table en ook aan de tafel van demonen. (1 Korintiërs 10: 20-21, NLT)

Zelfs Satan kan zichzelf vermommen als een engel des lichts. (2 Korinthiërs 11:14, NLT)

De komst van de wetteloze zal in overeenstemming zijn met het werk van satan dat getoond wordt in allerlei valse wonderen, tekenen en wonderen, en in elk soort kwaad dat hen bedriegt die verloren gaan. (2 Thessalonicenzen 2: 9-10, NBG)

Hoe zit het met Saul, Samuel en de heks van Endor?

Allereerst bevat Samuel 28: 1-25 een enigszins verwarrend verhaal dat de uitzondering lijkt te zijn op de regel over het praten met de doden.

Na de dood van de profeet Samuel was koning Saul doodsbang voor het dreigende Filistijnse leger en wanhopig om de wil van de Heer te weten. In zijn hulpeloze wanhoop nam hij zijn toevlucht tot overleg met een medium, de heks van Endor.

Ze gebruikte demonische krachten van tovenarij en riep Samuel. Maar toen hij verscheen, schrok ze zelfs, want ze had een satanische verschijning verwacht en niet Samuel zelf. Geschokt dat God had ingegrepen voor Saul, wist de heks van Endor dat deze "geest die uit de grond komt" niet het gevolg was van haar demonische tovenarij.

De verschijning van Samuël hier kan dus alleen maar worden verklaard als de ongekende interventie van de Heer als antwoord op de hopeloze wanhoop van Saul, waardoor hij één vaste en definitieve ontmoeting met de profeet mogelijk heeft gemaakt. De gebeurtenis duidt op geen enkele manier op Gods goedkeuring van het praten met de doden of het raadplegen van mediums. In feite is Saulus ter dood veroordeeld voor deze acties in 1 Kron. 10: 13-14.

God heeft herhaaldelijk in zijn Woord duidelijk gemaakt dat leiding nooit verkregen mag worden van mediums, fysica of tovenaars, maar veeleer van de Heer zelf.